Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Οι ανασκαφές στην Ουρ και ο κατακλυσμός τού Νώε

Κάποια στοιχεία από τα ευρήματα τού Γούλεϋ στις ανασκαφές τής αρχαίας Μεσοποταμίας, στην πόλη τής Ουρ, την πατρίδα τού Αβραάμ, που επιβεβαίωσαν την Αγιογραφική αφήγηση για τον κατακλυσμό τού Νώε ακόμα και σε λεπτομέρειες.

Από τον Γούλεϋ σκάφτηκε ένα πελώριο πηγάδι στους λόφους τού Βασιλικού Κοιμητηρίου, βαθύ 64 πόδια ως το τέλος του.

Ουμπαϊντ Ι:
Βρέθηκαν 3 προκατακλυσμιαία επίπεδα κατάληψης, πάχους 1 μέτρου.

Κατακλυσμιαίο στρώμα:
Πάνω από την Ουμπαϊντ Ι, υπήρχε η ιλύς (μείγμα από χώμα ή σκόνη και νερό που σχηματίζεται στο έδαφος και λερώνει) τού Κατακλυσμού πάχους 3 σχεδόν μέτρων, χωρίς ανθρώπινα απομεινάρια, και μέσα σ’ αυτήν, στο πάνω μέρος της σκαμένοι τάφοι, που ανήκαν στις δύο επόμενες φάσεις (Ουμπαϊντ ΙΙ, και ΙΙΙ).

Σύμφωνα με τον Γούλευ, το πάχος τής ιλύος, έδειξε ότι η αφήγηση τής Γένεσης για το ύψος τών νερών τού κατακλυσμού ήταν ακριβέστατη. Δεκαπέντε πήχες, περίπου 9 μέτρα, ήταν αρκετά για να πλημμυρίσει η χαμηλότοπη Μεσοποταμία.